Algemene voorwaarden breakdance Lessen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle breakdancelessen, workshops en overige activiteiten die door Come Correct in dit seizoen worden aangeboden. Dit aanbod wordt schriftelijk en/of via onze website kenbaar gemaakt. Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘activiteit’ kunt u hiervoor in de plaats ook lessen en/of workshops lezen.

Met het inleveren van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier, met een reactie op het herinschrijvingsbericht van Come Correct, of via de verzending van een volledig ingevuld webformulier verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

Artikel 1. Inschrijving
1. Inschrijven kan alleen middels het invullen en verzenden van het inschrijfformulier op de website van Come Correct (www.come-correct.nl) of door het sturen van een e-mail naar info@come-correct.nl met daarin de bevestiging van inschrijving.
2. De activiteiten hebben alleen doorgang bij voldoende deelname.
3. De inschrijving geldt voor de gehele cursus- of lesperiode.
4. Wanneer er wordt ingeschreven voor de breakdance lessen dan worden de kosten berekend vanaf de eerst proefles die is gevolgd. Proeflessen dienen betaald te worden wanneer er wordt ingeschreven. Wordt er na maximaal 3 proeflessen besloten niet in te schrijven dan zijn de proeflessen gratis.
5. Als u in het voorgaande seizoen, of daarvoor, niet aan uw betalingsverplichting heeft voldaan, behoudt Come Correct zich het recht voor u niet in te schrijven.

Artikel 2. Plaatsing
1. Iedereen die geplaatst kan worden, ontvangt een bevestiging van plaatsing wanneer het minimum aantal inschrijvingen is bereikt waarbij een activiteit doorgaat.
2. Vanaf het moment van bevestiging heeft u een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Daarna bent u verplicht het betreffende cursus- of lestarief te betalen.
3. Iedereen die niet geplaatst kan worden, krijgt hiervan bericht.

Artikel 3. Annulering of tussentijdse plaatsing
1. Het annuleren of tussentijds beëindigen van een activiteit dient u altijd schriftelijk of per mail aan de Come Correct door te geven.
2. Annulering is alleen kosteloos vóór het verstrijken van de wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Bij annulering na de bevestiging, of bij tussentijdse beëindiging, dient u het volledige cursus- of lesgeld te betalen. In sommige gevallen, zoals bij ziekte of verhuizen buiten de gemeente, is restitutie van cursus- of lesgeld mogelijk. U dient dan wel bewijsstukken te overleggen. Na de beëindiging betaalt u het aantal lessen dat u heeft gevolgd afgerond op hele maanden.

Artikel 4. Uitval van lessen, cursussen
1. Bij uitval van lessen of cursussen bestaat het recht op korting of teruggave van cursus- of lesgelden, met inachtneming van de hieronder benoemde beperkende voorwaarden.
2. Bij een cursuslengte tot en met maximaal 14 lessen, geldt voor de cursist een eigen risico van maximaal 1 les. Bij een cursuslengte vanaf 15 lessen, bedraagt het eigen risico maximaal 2 lessen.
3. Bij overschrijding van het in 4.2 benoemde eigen risico, verplicht Come Correct zich te zorgen voor een vervangende docent of worden de lessen aan het eind van het seizoen ingehaald. Indien vervanging of het inhalen van de lessen niet mogelijk is, wordt het cursusgeld naar rato terugbetaald.
4. Bij activiteiten tot 5 lessen geldt voor de cursist geen eigen risico.

Artikel 5. Tarieven
De tarieven met de eventueel daarbij behorende leeftijdsgroepen staan vermeld bij de desbetreffende activiteiten. Genoemde tarieven zijn inclusief BTW op de van toepassing zijnde categorieën.

Artikel 6. Betaling les- of cursusgeld
1. Na het inschrijven en/of herinschrijven voor de lessen ontvang u een factuur van Come Correct. Deze kunt u direct betalen of in termijnen.
2. Wanneer u wilt betalen in termijnen dan dient u een e-mail te sturen naar info@come-correct.nl met daarin met het verzoek om te betalen in termijn. Wanneer u betaalt in termijnen zal Come Correct bij de eerste factuur €5,- aan administratiekosten meerekenen.
3. U ontvangt tijdens de cursusperiode een factuur van Come Correct. Deze factuur dient u binnen 30 dagen te betalen. Wanneer dit termijn verstrijkt ontvangt u een herinneringsmail van Come Correct. Deze dient binnen 14 dagen te worden betaalt.
4. Contante betaling, betaling per cheque of betaling met creditcard is niet mogelijk.
5. Mochten wij het verschuldigde lesgeld niet kunnen incasseren, behouden wij ons het recht voor het volgen van lessen te stoppen. Dit ontslaat u niet van uw verplichting het gehele cursusgeld alsnog te voldoen.

Artikel 7. Recht van Come Correct
1. In gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist Come Correct.
2. Come Correct behoudt zich het recht voor om alle beeld- en fotomateriaal, genomen tijdens de lessen, cursussen en evenementen, te gebruiken voor PR- en publicatiedoeleinden. Heeft u hier bezwaar tegen, dan wordt u verzocht dit schriftelijk of per e-mail te melden aan Come Correct.
3. Op alle transacties waarvoor deze algemene voorwaarden gelden, is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
Come Correct aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor kosten die cursisten maken door letsel, ongeval, diefstal of vernielingen tijdens de lessen. Uitzonderingen vormen de gevallen waarin een wettelijke aansprakelijkheid is vastgelegd.